دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت دانشکده > روسای قبلی
..........................


 

نام خانوادگی: لقمان

نام: عباس

مرتبه علمی: دانشیار

از سال 1382 الی 1385


 

نام خانوادگی: کتابی

نام: عباس

مرتبه علمی: دانشیار

از سال 1386 الی 1388

 

نام خانوادگی: طاهر

نام: عباس

مرتبه علمی: استاد

از سال 1389 الی 1391


 

نام خانوادگی: قربانپور آرانی

نام: علی

مرتبه علمی: استاد

از سال 1392 الی 1395
M.Sh
تعداد بازديد از اين صفحه : 402