دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
..........................


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
 

نام خانوادگی: امینی

نام: سعید

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 55912446 -031

 

M.Sh
تعداد بازديد از اين صفحه : 1329