دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معرفی افراد > پیشکسوتان و اساتید سابق
..........................


  Image result for ‫محمدرضا وزیری سرشک‬‎

نام خانوادگی: وزیری سرشک

نام: محمد

گرایش: طراحی کاربردی( انتقال به دانشگاه تهران)

  m.vaziri@ut.ac.ir

نام خانوادگی: حیدری رارانی

نام: محمد

گرایش: طراحی کاربردی ( انتقال به دانشگاه اصفهان)

  heidarirarani@iust.ac.ir

 

نام خانوادگی: مداحیان

نام: رضا

گرایش: مکانیک سیالات ( انتقال به دانشگاه تربیت مدرس)

  maddahian@ut.ac.ir

 

نام خانوادگی: شاعری

نام: علی

گرایش: طراحی کاربردی (بازنشسته)

shaeri@kashanu.ac.ir
M.Sh..
تعداد بازديد از اين صفحه : 2131