دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفاعیات و سمینارها

 


ارائه سمینار ارشد
طراحی و بهینه سازی ارابه فرود هواپیمایی آموزشی

نام استاد راهنما: دکتر سعید گلابی

نام دانشجو: حسن فاتحی خوزانی

زمان و مکان: سه شنبه 95/9/23 ساعت 10 - پژوهشکده انرژی 
M.Sh
تعداد بازديد از اين صفحه : 145