کارکنان آموزش

تعداد بازدید:۸۰۶۵

 

کارکنان آموزش دانشکده

 

 

محمود انتظام

 سمت : کارشناس مسئول آموزش

تلفن: 03155913414

 

                                                                           

 

ملیحه سلمانی

سمت: کارشناس آموزش 

لیسانس مدیریت آموزشی

 تلفن : 03155913415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۸