اولویت‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۴۲۰

زمینه های پژوهشی گروه های مختلف دانشکده مهندسی مکانیک:

گروه حرارت و سیالات

نانوسیالات(Nanofluid)

انتقال حرارت جابجایی (Convection Heat Transfer)

سوخت و احتراق (Fuel and Combustion)

دینامیک گازها و دتونیشن (Gas Dynamics and Detonation)

انرژیهای نو و تجدید پذیر (Renewable and Sustainable Energy)

مدلسازی و شبیه‌سازی عددی (Numerical simulation)

تحلیل انتقال حرارت و انرژی (Heat transfer & Energy Analysis)

انرژی و ساختمان (Energy & Building

انرژی خورشیدی (Solar Energy)

مگنتوهیدرو دینامیک (MHD

شیرین­سازی آب (Desalination)

یون زدایی خازنی الکترود نانو ساختار صلب و جریانی

 (Capacitive deionization CDI & FCDI)

طراحی نیروگاه و سی اچ پی (Power Plant & CHP Design)

طراحی آزمایش تجربی و اندازه گیری پیشرفته (DOE)

سایزینگ و محاسبات هیدرولیکی سیستمهای انتقال آب

 (Hydraulic Calculation & Sizing in Piping system

روش شبکه بولتزمن (LBM)

طراحی مبدل‌های حرارتی (Heat Exchangers design)

 ترمودینامیک و آنالیز اگزرژی (Thermodynamics and Exergy)

 روشهای سرمایش و گرمایش پیشرفته (Advance Cooling and Heating Methods)

منابع آب زیرزمینی (Underground Water Resources)

گروه مکانیک جامدات

سازه های هوشمند و نانوساختارها)Smart structures and nanostructures(

پایداری پوسته ها، تیرها و ورق ها در مقیاس های نانو، میکرو و ماکرو(Stability of nano, Micro and Macro shells, Beams and Plates)

انتشار موج الاستیک تنش در سازه‌های مکانیکی)Elastic stress wave propagation in mechanical structures(

آنالیز تنش و کرنش در سازه های مکانیکی)Stress and strain analysis in mechanical structures(

ترموالاستیسیته سازه های مدرج تابعی )Thermoelasticity of FGMs(

تحلیل رفتار دینامیکی و استاتیکی سازه های کامپوزیتی و نانوکامپوزیت )Dynamic and static analysis of composite and nanocomposite structures(

الاستیسیته)Elasticity(-ترموالاستیسیته)Thermoelasticity(-پیزوالکتریسیته)Piezoelectricity(-تحلیل غیرخطی(Nonlinear analysis)

طراحی و بهینه سازی مخازن تحت فشار )Design and optimization of pressure vessels(، بهینه سازی در طراحی)Optimization in design(، طراحی برای تولید و مونتاژ )Design for production and assembly(،
کاربرد لیزر در تولید Application of laser in production)

کنترل تنش با پیزو الکتریکها)Tension control with piezoelectrics(

شکل دهی فلزات metal shaping

چاپ سه بعدی (3D Printing)

المان محدود و المان مرزی در حل مسائل غیرخطی   Finite element and boundary element in solving nonlinear problems

مهندسی بافت و بیومکانیک Tissue engineering and biomechanics 

الاستیسیته و ویسکوالاستیسیته خطی و غیرخطی  (Linear and non-linear elasticity and viscoelasticity(

مدل‌سازی رفتاری مواد پیشرفته هوشمند و نانوساختارها )Behavioral modeling of smart advanced materials and nanostructures

مدل‌سازی و تحلیل پدیده های تماس، ضربه و تروما Modeling and analysis of contact, impact and trauma phenomena

تحلیل دینامیکی و انتشار امواج )Dynamic analysis and wave propagation(

طراحی ، ساخت، تحلیل و مشخصه سازی مواد و سازه های کامپوزیتی )Design, manufacture, analysis and characterization of composite materials and structures(

طراحی و ساخت دستگاههای آزمایشی )Design and manufacture of experimental devices

مکانیک شکست و اندازه گیری تنشهای پسماند در سازه‌های کامپوزیت )Fracture mechanics and measurement of residual stresses in composite structures(

ارتعاشات و کمانش سازه های کامپوزیتی )Vibrations and buckling composite structures(

ارتعاشات سیستم‌های دوار )Vibrations of rotating systems(

دینامیک و کنترل ربات­های بازو و متحرک )Dynamics and control of arm and mobile robots(

طراحی و ساخت سیستم­های مکاترونیکی و مکانیزم‌ها)Design and manufacture of mechatronic systems and mechanisms(

کنترل سیستم‌های مکاترونیکی )Control of mechatronic systems(

برداشت انرژی از ارتعاشات )Harvesting energy from vibrations(

شکل دهی تدریجی ورق فلزی )Gradual forming of sheet metal(

گروه ساخت و تولید

فرایند های شکل ­دهی فلزات (Metal Forming processes)

فرایند های تغییر شکل پلاستیک شدید (Severe Plastic Deformation Processes)

شبیه سازی های المان محدود(Finite Element Simulations)

فرایندهای تولید همراه با ارتعاشات التراسونیک (Ultrasonic Assisted Manufacturing)

بیومکانیک(Bio-Mechanic)

شکست نرم (Ductile Fracture)

پیل سوختی پلیمری(PEMFC)

مکانیک تغییر شکل (Deformation Mechanics)

شکل­پذیری و آسیب نرم در فلزات (Ductility and Ductile Damage)

آنالیز رفتار دینامیکی و شبه استاتیک ورق های فلزی (Quasi-Static and dynamic mechanics of material)

آنالیز رفتار مکانیکی قطعات چاپ سه بعدی (Mechanical characterization of additively manufactured product)

پلاستیسیته (Plasticity)

بررسی اثرات فرآیندهای مختلف تغییر شکل پلاستیک شدید بر تنش پسماند (Investigation of SPD processes on Residual stress)

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (Friction Stir Welding)

مطالعه تجربی و عددی شکل دهی افزایشی(Numerical and Experimental study on the Incremental Forming)

فرایند های ماشینکاری(Machining Processes)

ماشینکاری با التراسونیک(Ultrasonic Assisted Machining)

تکنولوژی های ساخت و تولید(Manufacturing Technology)

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۲