روسای پیشین

تعداد بازدید:۴۱۹۱

........................


 
 

نام خانوادگی: لقمان

نام: عباس

مرتبه علمی: دانشیار

از سال 1382 الی 1385

 
 

نام خانوادگی: کتابی

نام: عباس

مرتبه علمی: دانشیار

از سال 1386 الی 1388

 

نام خانوادگی: طاهر

نام: عباس

مرتبه علمی: استاد

از سال 1389 الی 1391

 

نام خانوادگی: قربانپور آرانی

نام: علی

مرتبه علمی: استاد

از سال 1392 الی 1395

 

 
 

نام خانوادگی: لقمان

نام: عباس

مرتبه علمی: دانشیار

از سال 1395الی 1400

M.Sh
آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۰