اعضای هیات علمی انتقالی

تعداد بازدید:۸۶۱۵

 

 

نام خانوادگی: وزیری سرشک
نام: محمد

گرایش: طراحی کاربردی( انتقال به دانشگاه تهران)
m.vaziri@ut.ac.ir

 

http://old.kashanu.ac.ir/Images/Content/mr_heidari.jpg

نام خانوادگی: حیدری رارانی

نام: محمد

گرایش: طراحی کاربردی ( انتقال به دانشگاه اصفهان)

heidarirarani@iust.ac.ir

 

  http://old.kashanu.ac.ir/Images/Staff/Faculty/2014-07-06_maddahian.jpg

نام خانوادگی: مداحیان

نام: رضا

گرایش: مکانیک سیالات ( انتقال به دانشگاه تربیت مدرس)

maddahian@ut.ac.ir

 

 http://mechanic.old.kashanu.ac.ir/Images/Staff/Faculty/2012-10-22_KVN1.jpg

نام خانوادگی: ترابی

نام: کیوان

گرایش: طراحی کاربردی ( انتقال به دانشگاه اصفهان)

k.torabi@eng.ui.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷