اعضای هیات علمی بازنشسته

تعداد بازدید:۴۵۷۷

 

 نام خانوادگی: شاعری

 نام: علی

 گرایش: طراحی کاربردی (بازنشسته)

  shaeri@kashanu.ac.ir  

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷