اعضای هیات علمی بازنشسته

تعداد بازدید:۹۴۷۱

 

 نام خانوادگی: شاعری

 نام: علی

 گرایش: طراحی کاربردی (بازنشسته)

  shaeri@kashanu.ac.ir 

 

 

 نام خانوادگی: عارف منش

 نام: علی

 گرایش: تبدیل انرژی (بازنشسته)

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۱