مدیران گروه ها

تعداد بازدید:۴۸۰۰

........................

http://kashanu.ac.ir/Images/Content/top3.jpg

مدیر گروه مکانیک حرارت و سیالات

 

  http://mechanic.kashanu.ac.ir/Images/Staff/Faculty/2011-11-27_abbasian(1)%5b1%5d.jpg

نام خانوادگی: عباسیان آرانی

نام: علی اکبر

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 55913436 -031

http://kashanu.ac.ir/Images/Content/top4.jpg

مدیر گروه مکانیک جامدات

 

 

سعید امیر

نام خانوادگی: امیر

نام: سعید

 مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 55913433 -031


http://kashanu.ac.ir/Images/Content/top4.jpg

مدیر گروه ساخت و تولید

 

 فرشید احمدی

نام خانوادگی: فرشید

نام: احمدی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 55913440 -031

 

http://kashanu.ac.ir/Images/Content/top3.jpg

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳